ShuffleiPhoneX_WalletPassScreen.png

STEP

1)

* -You must have a Shuffle Ride Pass to board Shuffle vehicles. 

2)

Shuffle Ride Pass